Regulamin serwisu epokoje.plRegulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego działającego w domenie EPOKOJE.PL który umożliwia dodawanie i publikowanie obiektów noclegowych.
Regulamin określa zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników oraz podstawowe zasady funkcjonowania serwisu a także prawa i obowiązki jego użytkowników.

§ 1
Definicje:

 1. EPOKOJE.PL – serwis internetowy umożliwiający dodawanie i publikowanie (prezentowanie) obiektów noclegowych, które w swojej ofercie posiadają miejsca noclegowe do wynajęcia.
 2. ADMINISTRATOR- jest to właściciel serwisu epokoje.pl zarejestrowany jako firma R&M Group Radosław Mazurek Zełwągi 43 d 11-730 Mikołajki NIP 7421956165
 3. UŻYTKOWNIK - jest to osoba, która dokonała rejestracji i założyła konto w serwisie.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. BAN - blokada nałożona przez Administratora, która dotyczy czasowego lub stałego zablokowania dostępu do konta użytkownika .
 6. KONTO UŻYTKOWNIKA – jest to zbiór zasobów oraz miejsce w serwisie w którym każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dodawania oraz modyfikowania danych, informacji oraz zdjęć o swoim Obiekcie
 7. REGULAMIN - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu.
 8. OBIEKT - jest to każdy obiekt noclegowy prezentowany w serwisie świadczący usługę związaną z wypoczynkiem i rekreacją .
 9. TREŚCI – są to informacje publikowane przez Użytkownika takie jak m.in. grafika , tekst , zdjęcia , materiały audio video .
 10. GOŚĆ – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 11. PUNKTY ZAKUPOWE - punkty nabywane przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do usług reklamowych
 12. PUNKTY PROMOCYJNE - punkty przyznawane przez administratora dla użytkownika.

§ 2
Ogólne zasady korzystania z serwisu

 1. Serwis Epokoje.pl świadczy swoim Użytkownikom usługi w oparciu o niniejszy regulamin .
 2. Poprzez rejestrację w Serwisie oraz korzystanie z niego Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwości usunąć lub zmienić dane na swoim Koncie.
 4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 7. Serwis Epokoje.pl dołoży wszelkich starań aby zapewnić ciągłość funkcjonowania serwisu , lecz zastrzega sobie możliwości wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanych modernizacją lub konserwacją serwisu
 8. Konta nieużywane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść lub zdjęcie narusza prawa Użytkownika/Gościa, powinien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.
 10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do administratora pod adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

§ 3
Płatności:

 1. Administrator serwisu Epokoje.pl jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
 2. Faktura VAT jest wystawiona przez Administratora serwisu Epokoje.pl po dokonaniu płatności przez właściciela obiektu.
 3. Oryginał faktury VAT dostarczony jest drogą elektroniczną (e-mail) na wskazany adres, również jest pobrania faktury w panelu użytkownika.
 4. Płatność za Usługi może być dokonana w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem tradycyjnym;
  2. przelewem elektronicznym,
  3. kartą kredytową,
 5. Dokonane przez Użytkownika płatności zasilają wirtualne konto punktami Użytkownika w Serwisie, z którego punkty mogą być swobodnie wykorzystane przez Użytkownika na korzystanie z poszczególnych Usług.
 6. Punkty są naliczane w stosunku 1 pkt = 1 pln

§ 4
Rejestracja

 1. Rejestracja Serwisie jest bezpłatna.
 2. Przy rejestracji użytkownik jest zobowiązany podać wymagane i prawdziwe dane. Adres email Użytkownika służy jako Login .
 3. Przy uzupełnieniu formularza trzeba między innymi wybrać login i hasło które są niezbędne do logowania się do panelu Użytkownika Serwisu Epokoje.pl.
 4. Po zalogowaniu się i dodaniu konta Użytkownika ma pełen dostęp do dostępnych funkcji w swoim Panelu czyli między innymi dodawanie i modyfikowanie opisów oraz zdjęć.
 5. Rejestracja oraz założenie konta w Serwisie Epokoje.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu .
 6. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych dla celów marketingowych, statystycznych a przede wszystkim reklamowych i publikacji ich w innych mediach m.in. takich jak internet, radio.
 7. Rejestracja oraz założenie konta nie wymaga podania danych Użytkownika stanowiących dane osobowe zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
 8. o Ochronie Danych Osobowych. Wskutek rejestracji i podania tych danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dn.18.lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentacji w Serwisie.
 9. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej odpowiednio Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

§ 5
Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik, zamieszczając fotografię w Serwisie oświadcza, że:
  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i publiczne udostępnienie przez niego zdjęcia w ten sposób;
  2. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
  3. fotografia przedstawia atrakcję turystyczną, opisaną przez Użytkownika;
  4. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w celu udostępniania fotografii w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów, w celu promocji korzystania z Serwisu, a także na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 2. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższych licencji Użytkownikowi, nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Fotografie nie powinny przedstawiać samych Użytkowników ani innych pozujących osób.
 4. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.
 5. Administrator ma prawo nie zamieścić fotografii bez konieczności podawania przyczyny.
 6. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem możliwości technicznych Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie jednakowe lub podobne.
 7. Fotografie zamieszczane powinny być w formacie .JPG oraz nie powinny być "cięższe" niż 20 MB, a także mniejsze niż 640px szerokości lub 480px wysokości.
 8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania autentycznych zdjęć oraz opisów swojego obiektu w Serwisie.

§ 6
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu.
 2. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich w skutek czego może dojść do: kradzieży kont, pobierania treści serwisu, kopiowania fotografii oraz utratę danych zebranych w systemach Administratora .
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe wskutek niewłaściwego działania Użytkowników lub osób trzecich oraz siły wyższej.
 7. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w Serwisie lub założenia Konta, w szczególności w sytuacji, gdy osoba dokonująca rejestracji posiadała już uprzednio Konto w Serwisie, które z jakiegokolwiek powodu zostało usunięte lub zablokowane lub też na Koncie mają zostać umieszczone informacje dotyczące Ośrodka, który był już prezentowany w ramach innego Konta, które zostało usunięte lub zablokowane. W takim przypadku Administrator może również zablokować istniejące Konto.
 11. Administrator świadomie nie udostępnia Loginu i Hasła osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.

§ 7
Obowiązki Administratora

Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy:
 1. treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,
 2. treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
 3. treść została dodana przez użytkownika albo inną osobę niezwiązaną bezpośrednio z obiektem po uznaniu zgłoszenia naruszenia prawa,
 4. treść zawiera odnośniki do innych stron,
 5. treść narusza interesy Serwisu,
 6. treść narusza dobre imię Serwisu,
 7. treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
 8. treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,
 9. treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres epokoje.pl
 2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami epokoje.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

§ 9
Zawiadomienie o naruszeniu prawa

 1. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
  1. Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu naruszającej prawa uprawnionego;
  2. Dane kontaktowe uprawnionego;
  3. Wskazanie w sposób jednoznaczny treści, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
  4. Podanie informacji umożliwiających odnalezienie treści naruszającej prawa uprawnionego;
  5. Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
  6. Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
  7. Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
  8. Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
  9. Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.
  10. olul>
  11. Zawiadomienie należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: R&M Group Radosław Mazurek Zełwągi 43 d 11-730 Mikołajki
  12. Użytkownik/Gość jest uprawniony do odniesienia się zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W uzasadnieniu Użytkownik/Gość zobowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność treści lub zdjęć.
  13. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 3, Serwis usuwa zakwestionowaną treść z bazy.

  § 10
  Usługa Reklamowa - Pozycjonowanie obiektu w serwisie

  1. Wyliczenie pozycji odbywa się zgodnie z zasadą licytacji wzwyż - Obiekt z wyższą stawką dzienną, zajmie lepszą pozycję na liście obiektów w głównym wyniku wyszukiwania
  2. Ustawienie minimalnej kwoty zagwarantuje pozycję ponad wszystkimi Obiektami, które tej usługi nie wykupiły
  3. Użytkownik sam decyduje jaką stawkę dzienną ustawić (minimalna stawka to 0.10 punktu dziennie), w każdej chwili może ją zmienić lub wstrzymać usługę pozycjonowania.
  4. Rozliczenie usługi jest raz dziennie lub w chwili braku środków na wirtualnym koncie
  5. Kwota za usługi jest pobierana za czas działania usługi w kwocie zadeklarowaną przez użytkownika ,
  6. Administrator informuje użytkownika że naliczanie jest sekundowe i może dojść do różnić w kwocie 0,01 pkt wynikające z zaokrąglenia kwoty za wykonana usługę
  7. Opłata jest pobierana najpierw z punktów promocyjnych a następnie z punktów zakupionych.
  8. Opłata nie jest naliczana w sytuacji włączenia wyświetlania prezentacji obiektu.

  § 11
  Rezygnacja z usług

  1. W przypadku odstąpienia od umowy przez użytkownika, usunięcia konta przyznane punkty promocyjne oraz zakupione punkty użytkownika nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci lub przeniesieniu na innego użytkownika.
  2. Po upływie roku od dnia wstrzymania jakikolwiek usługi reklamowej punkty są anulowane i nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy przez użytkownika lub konsumenta, usunięcia konta przyznane punkty promocyjne nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci lub przeniesieniu na innego użytkownika lub konsumenta
  4. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, zwrotowi podlegają niewykorzystane zakupione punkty.

  § 12
  Przetwarzanie danych i polityka prywatności

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Epokoje.pl.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   4. lepszemu dopasowaniu reklam wyświetlanych w Serwisie.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   5. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   6. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   7. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  § 13
  Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych epokoje.pl. Również oświadcza że w przypadku takiej zmiany powiadomi o tym fakcie Użytkowników serwisu. Jeżeli Użytkownik poinformuje Administratora o tym że nie akceptuje nowych zasad regulaminu skutkuje to likwidacją Konta Użytkownika.
  2. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
  3. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.